Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

15/2008. /I.31./ sz. Képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a Gomba, Fáy András utcában lévő 998/2 hrsz.-ú ingatlan mellett fekvő

1048 hrsz.-ú önkormányzat közterületből az utcához igazodóan szükséges, legfeljebb azonban 100 m2 területet Rubóczki Sándor és

Rubóczkiné Kovács Krisztina Gomba, Fáy utca 4. szám alatti lakos részére értékesít.

 

Az ingatlan vételárát 1.000.-Ft./m2 összegben határozza meg.

 

Az ingatlan vételárán felül minden egyéb költség (megosztás, szerződéskötés díja ) a vevőt terheli.

A vételár összegét a vevő az adásvételi szerződés aláírása előtt egy összegben köteles az önkormányzat számlájára befizetni.

 

Határidő:        azonnal, ill. értelemszerűen

Felelős:           polgármester

                                               jegyző

 

 

                                                           Lehota Vilmos                       Kósa Erzsébet Anikó

                                                             polgármester                           szervezési előadó

                                                                                                               jegyző helyett