160/2008. /XI.13./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

 

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a 2008. évi költségvetésben kiemelt előirányzatként szereplő személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok kötelezettséggel nem terhelt kiadási előirányzatainak (továbbiakban: bérmaradványnak) a felhasználására vonatkozó javaslatot, és az alábbi határozatot hozta.

1.      A Pénzügyi Bizottság támogatja a bérmaradványnak – az önkormányzat és költségvetési szervei által foglalkoztatott közszolgálati dolgozók, közalkalmazottak és munkavállalók részére - jutalomként történő felhasználását.

2.      A Pénzügyi Bizottság egyetért a jutalmazásra kidolgozott elvekkel, s felkéri a jegyzőt, hogy azokról a rendelkezésre álló jutalomkeret közlésével egyidőben tájékoztassa a munkáltatói jogkör gyakorlóját.

3.      A Pénzügyi Bizottság felhatalmazza az Elnökét, hogy az 1-2. pontokban foglaltakról a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztassa.

4.      A Pénzügyi Bizottság - az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. § (5) bekezdésében foglaltak szerint - felhatalmazza az Elnököt, hogy a kialakult bizottsági vélemény alapján a soron következő testületi ülésen tegyen javaslatot arra, hogy a testület munkáltatói jogkörében eljárva Lehota Vilmos polgármestert a 2008-ban végzett lelkiismeretes munkájának elismeréseként részesítse egy havi bruttó illetményének megfelelő összegű jutalomban.

 

Határidő: 2008. november 13.

Felelős:     Szegedi Csaba  a Pénzügyi Bizottság elnöke

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző