161/2008. /XI.13./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,

hogy a Gomba község 65 év feletti lakosai részére – az év végi ünnepek

közeledtére tekintettel – személyenként ezer forint értékű vásárlási

utalványt biztosít.

 

Határidő:        értelemszerűen 

     Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző