162/2008. /XII.11./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

   

 

                        Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta

                        a mezőőri szolgálat bevezetésének lehetőségeit és az alábbi határozatot

                        hozta:

 

                    A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a mezei őrszolgálat bevezeté-

                    séről, vagy a lehetőség elvetéséről akkor hozza meg végleges dön-

                    tését, amikor megismerte a teljes földtulajdonosi, földhasználói

                    közösség véleményét. Ennek érdekében a témáról készült rövid

                    összefoglalót juttat el minden érdekelthez, valamint nyilatkozatban

                    kéri ki minden földhasználó véleményét és a beérkezett vélemények

                    összegzésének ismeretében fog döntést hozni az ügyben.

 

                    Határidő:  értelemszerűen

                    Felelős:    Lehota Vilmos polgármester                               

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző