163/2008. /XII.11./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

                        Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a

                        „ Gomba, Szemere Huba u. 7. sz. előtti vis maior káresemény”-ről szóló

                        tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

 

1./        A Képviselő-testület a Gomba, Szemere Huba u. 7. sz. előtti vis maior

                        káresemény helyreállítása céljából a VIS MAIOR pályázat benyújtását

                        támogatja.

            2./        A Képviselő-testület a Szemere Huba utcai közút alatt húzódó pinceüreg

                        beszakadásának helyreállításához 3.500.000.-Ft támogatást igényel és saját

                        forrásként – figyelemmel a várható 5.000.000.-Ft-os helyreállítási költség-

                        igényre – a költségek 30 %-ának megfelelő, de maximum 1.500.000.-Ft-ot

                        biztosít a fejlesztési céltartalék terhére.

3./        A Képviselő-testület megbízza a GEOLASZT Bt-t ( 1118 Budapest, Beregszász  u. 7.) a pályázat terveinek elkészítésével, melynek fedezetére 250.000.-Ft előirányzatot biztosít szintén az általános tartalék terhére.

            4./        Az önkormányzat – tekintettel arra, hogy a közút nem biztosítható vagyontárgy

                        - a káreseményhez kapcsolódóan biztosítással nem rendelkezik. A Generali

                        Providencia Biztosító Rt-nél kötött 96002105920984500 sz. vagyonbiztosítás

                        a közutak biztosítását nem tartalmazza, az elemi károkra, épületek, berende-

                        zések és készletek vagyontárgyaira vonatkozik.

            5./        Az Önkormányzat Képviselő-testülete más, a tulajdonában lévő úttal a

Szemere Huba u. 7. sz. alatti  – pinceomlással érintett ingatlan – megközelítését

                        nem tudja megoldani.

            6./        A Képviselő-testület saját erejéből – részben vagy egészében – a vis mairor

                        helyzetet nem tudja megoldani, a költségek fedezetének biztosítása érdekében

                        előleg igénylésre utasítja a polgármestert.

            7./        A Képviselő-testület a károsodott 116 hrsz.-ú ingatlan – mint közút – érték-

                        követő biztosítását – tekintettel arra, hogy a közút nem biztosítható vagyon-

                        tárgy – nem tudja megkötni.

            8./        A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a pályázatot a nyitva álló

                        határidőn belül nyújtsa be.

 

                        Határidő:        azonnali

                        Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző