164/2008. /XII.11./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

                            Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a

                            Polgármesteri jelentésben szereplő logopédiai ellátással kapcsolatos

     tájékoztatót és az elkövetkező időszak feladatellátásának megszervezésére   

     az alábbi határozatot hozta:

 

                           1./ A Képviselő-testület határozatával kifejezi azon szándékát, hogy

                                megállapodást kössön Gyömrő Város Önkormányzatával, mely alapján

                                a településen jelentkező logopédiai feladatokat az általa fenntartott

                                Bölcsőde és Gyermekközpont (székhelye: 2230 Gyömrő, Tompa utca 21.)

                                közreműködésével látja el.

                           2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről

                                tájékoztassa Gyömrő Város Polgármesterét.

 

                               Határidő:  értelemszerűen

                               Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző