167/2008. /XII.11./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozta:

                                                   

1./   A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2008. évről szóló beszámolóját elfogadja.

 

2./   A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek a 2008-ban végzett munkájukért, és felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat tolmácsolja az apparátus dolgozói felé.

 

Határidő:             2008. december 15.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző