169/2008. /XII.11./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2009. évi rendezvénytervre vonatkozó tájékoztatót, és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület 2009. évi rendezvénytervről szóló tájékoztatót elfogadta.

 

Határidő:             értelemszerűen 

Felelős:                Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző