171/2008. /XII.11./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

 

                        Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Üllő

                        és Környéke egyes szociális alapszolgáltatási, gyermekjóléti és pedagógiai

                        szakszolgálat feladatellátására létrehozott Mikrotérségi Intézményi Társulás

                        elfogadására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta.

           

1.                  A képviselő-testület kifejezi csatlakozási szándékát az Üllő és

Környéke egyes szociális alapszolgáltatási, gyermekjóléti és

pedagógiai szakszolgálat feladatellátására létrehozott Mikrotérségi

Intézményi Társuláshoz.

 

2.                  A képviselő-testület határozatával elfogadja az Üllő és Környéke

egyes szociális alapszolgáltatási, gyermekjóléti és pedagógiai

szakszolgálat feladatellátására létrehozott Mikrotérségi Intézményi

Társulási megállapodást.

 

3.                  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási

megállapodás aláírására.

 

4.                  A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a társult feladatok

új szervezeti formában történő ellátása érdekében a szükséges

intézkedéseket tegye meg.

 

                                   Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

                                   Határidő:        azonnal

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző