172/2008. /XII.11./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

            H a t á r o z a t

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a

                                   Képviselői tiszteletdíjról történő lemondás és egyúttal benyújtott

                                   Képviselői indítvány alapján a szükséges intézkedésekre készült javas-

                                   latot és az alábbi határozatot hozta:

 

                        1./        A képviselő-testület – Lehoczki Zoltán képviselő 2008. év márciustól

                                   Decemberig tartó időszakot érintő tiszteletdíjról történő lemondására

                                   tekintettel – a személyi juttatás előirányzatot 260 ezer forinttal, a mun-

kaadókat terhelő járulékok előirányzatát 83 ezer forinttal csökkenti, s a 343 ezer forintot általános tartalékba helyezi.

                                  

                        2./        A Képviselő-testület a szüreti felvonulásra történő népiruha varratás

                                   Költségeként jelentkező kiadás előirányzatának biztosítása érdekében

                                   Az általános tartalék terhére a személyi juttatás előirányzatot 146 ezer

                                   Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatot 46 ezer Ft-tal

                                   megnöveli.

 

                        3./        A képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a soron

következő költségvetési rendelet módosításakor a kiemelt előirányzatok módosításáról gondoskodjon.

 

                                   Határidő:        azonnal

                                   Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző