173/2008. /XII.11./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

   

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete újra tárgyalta 

Istvándi József és neje gombai lakosok zártkerti ingatlan megvásárlására beérkezett kérelmét és az alábbi határozatot hozta.

 

1.                  A Képviselő-testület Istvándi József és neje gombai lakosok 3556 hrsz.-ú, szőlő művelési ágú, 1194 m2 területű ingatlan vásárlására irányuló kérelmét

                       a Vagyongazdálkodási Koncepcióban foglaltak alapján elutasította

 

Határidő:        értelemszerűen

                        Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző