174/2008. /XII.11./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

 

                        Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta

                        a Monori Többcélú Önkormányzati Kistérségi Tárulás működéséhez

                        való hozzájárulást és az alábbi határozatot hozta:

 

            1./        Gomba Község Önkormányzata a Monor és Térsége Többcélú

                        Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítását

                        a 74/2008. (X.21.) TÖKT határozatban foglaltak szerint elfogadja.

 

            2./        Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori

                        Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás működéséhez lakosságszám-

                        arányosan 10.- forint/fő összegben hozzájárulást állapított meg.

           

                        Határidő:        értelemszerűen

                        Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző