176/2008. /XII.11./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

                        Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta

            a Himzőkör, a Polgári Kör és a Vöröskereszt által benyújtott ingyenes

            helyiséghasználati kérelmet és az alábbi döntést hozta.

 

            Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi köz-

            művelődésről szóló rendeletben foglaltak szerint a Himzőkör, a

            Polgári Kör és a Vöröskereszt részére – egy év időtartamra – ingyenes

            helyiséghasználatot állapít meg.

 

            Határidő:        értelemszerűen

            Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző