177/2008. (XII.29.) sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gólyafészek Óvoda 2008/2009. évi munkatervének és feladat-ellátási tervének jóváhagyására, illetve Nevelési Programjának felülvizsgálatára  irányuló javaslatot és az alábbi döntést hozta:

 

1.      A Képviselő-testület elfogadta a Gólyafészek Óvoda 2008/2009. nevelési évre készített munkatervét és feladat-ellátási tervét.

2.      A Képviselő-testület az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedéseknek a nevelési programba történő beépítése érdekében a Nevelési Program 3.3 pontját az alábbi szövegezéssel hagyja jóvá:

 

3.3      Az óvoda tevékenységét meghatározó célok

 

Óvodánk tevékenységét az alábbi célok határozzák meg:

1.      A gyermekek harmonikus személyiségfejlesztése, három éves koruktól az iskolába lépésig, a néphagyomány-ápolás, a természetóvás gazdag eszközrendszerével, tevékenységek által és tevékenységeken keresztül.

2.      A gyermekek komplex cselekvéseken keresztül, óvodapedagógusok irányításával élményszerű, felfedező jellegű, játékos programokon találkozzanak a természettel, a természetvédelem fontosságával, melyben a legfontosabb elv az élet védelme, és tisztelete.

3.      A nevelő és a gyermek szabadságérzetének növelése, demokratikus nevelői alapviszony,

4.      A hátrányos helyzetből adódó különbségek csökkentése.

5.      Sikerorientált, a környezetben jól eligazodó, problémájára saját megoldást találó, jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkező gyermekek nevelése.

6.      Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, szocializálása.

7.      A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodáztatásának biztosítása 3 éves kortól.

8.      A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelésének biztosítása, a megfelelő feltételek megteremtése.

 

3.      A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a Munkaterv és feladat-ellátási terv elfogadásáról, továbbá a Nevelési Program módosításának jóváhagyásáról a Gólyafészek Óvoda intézményvezetőjét tájékoztassa.

 

Határidő:     2009. január 15.

Felelős:        Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző