Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

18/2008. /II.14./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

  Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 16/2006. (II.9.) sz. önkormányzati képviselő-testületi határozat felülvizsgálatára, és a szavazatszámláló bizottságok további tagjainak és póttagjainak megválasztására vonatkozó javaslatot és a következő határozatot hozta:

 

1.      Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete –figyelembe véve a 2006. február 9-én megválasztott szavazatszámláló bizottságok tagjainak bizottsági elnöki és bizottsági tagi tisztségről történő lemondását- a szavazatszámláló bizottságok tagjai sorába a választási eljárásról szóló  1997. évi C. törvény 27. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján új tagokat és póttagokat választ.

2.      A Képviselő-testület 2008. február 14-i hatállyal a 06/2006. (II.9.) sz. önkormányzati képviselő-testületi határozatát hatályon kívül helyezi, s a szavazatszámláló bizottságok elnökeit, tagjait és póttagjait az alábbiak szerint választja meg:

 

 

I-es szavazókörben:

A szavazatszámláló bizottság elnöke:           Balla Dezső

                                                 tagjai:            Balázs Lászlóné

                                                                      Molnár Sándorné       

                                               póttagok:        Bácskayné Szabó Katalin

                                                                       Fitus Istvánné

                                                                       Somogyiné Zákó Orsolya

                                                                       Tolvai Judit

                                                                       Tóth Lajos

                                                                       Tóthné Polyák Ágnes                                   

 

 

II-es szavazókörben:

A szavazatszámláló bizottság elnöke:           Rikter Györgyné

                                                 tagjai:            Bagóné Lőrincz Renáta

                                                                       Lehota Györgyi         

                                               póttagok:        Baranyi Tiborné

                                                                       Sinkovicz Sándorné

                                                                       Szabóné Palaticzky Nelli

 

III-as szavazókörben:

A szavazatszámláló bizottság elnöke:           Váradi Györgyné

                                                 tagjai:            Pataki Tiborné

                                                                       Szarvas Endréné        

                                                póttagok:        Balogh Andrea

                                                                       Borsos Gábor

                                                                       Bölcskey Attiláné

                                                                       Néző Sándor

Határidő: azonnali

Felelős:     Kósa Erzsébet Anikó HVI-vezetője

 

 

                                                           Lehota Vilmos                       Kósa Erzsébet Anikó

                                                             polgármester                           szervezési előadó

                                                                                                               jegyző helyett