Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

19/2008. /II.14./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

                                   Gomba Község Önkormányzatának Képviselő Testülete megtárgyalta a gombai 19. hrsz.-ú ingatlan megvásárlására

                                   vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:

 

                        1./        A képviselő-testület egyetért a gombai 19. hrsz.ú ingatlan megvásárlásával 3.000.000.-Ft. vételárért.

 

                 Határidő:        értelemszerűen

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                                           Lehota Vilmos                       Kósa Erzsébet Anikó

                                                             polgármester                           szervezési előadó

                                                                                                               jegyző helyett