Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. január 10.-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén 8 igen szavazattal,  ellenvélemény nélkül meghozta az alábbi határozatot:

 

 

1/2008./I.10./ sz. Önkormányzati képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

1. Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Monor és Környéke Háziorvosi Ügyeleti Alapellátási Társulás tagja a elnevezésű, Gomba Község képviseletében is lefolytatott egyszerűsített közbeszerzési eljárásban Monor Város Képviselő-testületének 713/2007. (XII. 13.) számú eljárást lezáró döntését elfogadja.

 

 

2. Gomba Község Önkormányzata - a Társulás Társulási Megállapodásának 13. pontjára is figyelemmel - Monor Város Önkormányzata, mint a szerződéskötésre jogosult társulási gesztor által az Emergency Service Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel (székhely: 1138 Budapest, Árva u. 22., – mint az erre vonatkozó külön önkormányzati felhatalmazásunk alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás során győztesnek nyilvánított ajánlattevővel -  Gomba Község területére és lakosságára (illetve a település háziorvosi körzetének ügyeleti ellátására) vonatkozóan is megkötött, Monoron 2007. december 22-én aláírt feladatellátási-feladatátvállalási, megbízási szerződést jóváhagyja, az abban Gomba Község Önkormányzatát illető jogokat elfogadja, a ráeső kötelezettségeket pedig magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

3. Gomba Község Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy az Emergency Service Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Kft. a település területén a központi orvosi ügyeleti feladatokat – területi ellátási kötelezettséggel, a megkötött szerződés és a hatályos jogszabályok keretei között -  teljes körűen ellássa.

 

4. Gomba Község Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy az Emergency Service Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Kft. a feladat ellátására közvetlen finanszírozási szerződést kössön az illetékes Pest megyei Egészségbiztosítási Pénztárral.

 

5. Gomba Község Önkormányzata a közbeszerzési eljárás során felmerült – az eladott ajánlati dokumentációk árából nem fedezett -, Monor Város Önkormányzata által teljesített költségeket (kötelező közbeszerzési szakértő díja, eljárási hirdetmények díjai, a szerződés megkötéséről szóló tájékoztató díja) a társulás tagjaként a lakossága arányában, külön elszámolás szerint fizeti meg Monor Város Önkormányzata számára.

 

         Határidő:          értelemszerűen

         Felelős:              képviselő testület       

 

 

 

 

 

 

                                                           Lehota Vilmos                       Kósa Erzsébet Anikó

                                                             polgármester                           szervezési előadó

                                                                                                               jegyző helyett