Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. május 28-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

141/2015. (V. 28.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gólyafészek Óvoda fejlesztési pályázatának előkészítésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában lévő Gólyafészek Óvoda óvodai gyermekétkeztetést szolgáló tálalókonyha és kapcsolódó kiszolgáló létesítmények létrehozására pályázatot nyújt be.

2.      A Képviselő-testület a pályázattal megvalósítani szándékozott tálalókonyha és kapcsolódó kiszolgáló létesítmények

a)      létrehozásának bruttó költségét 45.684.320,- Ft-tal,

b)      támogatási igényét 43.400.104,- Ft-tal,

c)      szükséges saját forrás összegét 2.284.216,- Ft-tal hagyja jóvá.

3.      A Képviselő-testület a pályázati támogatás elnyerése esetén az önkormányzat 2015. évi költségvetésének céltartaléka terhére biztosítja a 2. pont c) alpontjával meghatározott 2.284.216,- Ft önerőt a tálalókonyha és kapcsolódó kiszolgáló létesítmények megvalósításához.

4.      A Képviselő-testület a közétkeztetési feladat-ellátás során vállalja a pályázati kiírás 2. pontjában meghatározott környezetvédelmi szempontok érvényesítését.

5.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fejlesztési pályázatot a pályázati kiírásban rögzített határidőben nyújtsa be.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző