Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. május 28-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

  

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

142/2015. (V. 28.) képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a Gombai Polgármesteri Hivatal 2015. évi igazgatási szünetére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

  1. A Képviselő-testület 2015. évben a Gombai Polgármesteri Hivatal tekintetében az igazgatási szünet időtartamát 2015. július 20-tól 2015. július 31-ig határozza meg.
  2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a lakosságot az igazgatási szünet időtartamáról tájékoztassa.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző