Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. május 28-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

  

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

143/2015. (V. 28.) képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a fogorvosi ellátáshoz kapcsolódó feladat-ellátási szerződés aláírására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fogorvosi ellátáshoz kapcsolódó feladat-ellátási szerződést a Dental Kings Global Kft-vel (Székhelye: 2220 Vecsés, Táncsics M. u. 34/a.) – a vonatkozó működési engedély birtokában – Gomba Község Önkormányzatának nevében és képviseletében eljárva aláírja.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző