Vissza

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2015. június 8-án megtartott  rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

145/2015. (VI. 08.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat által nyújtott lehetőségeket és a pályázat benyújtására előkészített javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat mindhárom alcéljára pályázatot nyújt be.

2.      A Képviselő-testület a pályázati alcélok szerint

a)      az a) alcél tekintetében az egészségház külső homlokzati felújítását és hőtermelő berendezéseinek korszerűsítését tervezi érvényesíteni, amelyben a bruttó összköltséget 27.268.320,- forintban, a támogatási igényt 25.904.904,- forintban, a szükséges saját forrás összegét 1.363.416,- forintban hagyja jóvá,

b)      a b) alcél tekintetében a Rózsa utca útburkolatának szükséges javítását és a csapadékvíz-elvezetés felújítását tervezi érvényesíteni, amelyben a bruttó összköltséget 17.630.788,- forintban, a támogatási igényt 14.986.170,- forintban, a szükséges saját forrás összegét 2.644.618,- forintban hagyja jóvá,

c)      a c) alcél tekintetében a Gólyafészek Óvoda épületének bővítésében tornaszoba kialakítását tervezi érvényesíteni, amelyben a bruttó összköltséget 23.529.412,- forintban, a támogatási igényt 20.000.000,- forintban, a szükséges saját forrás összegét 3.529.412,- forintban hagyja jóvá.

3.      A Képviselő-testület a pályázati támogatás elnyerése esetén az önkormányzat 2015. évi költségvetésének céltartaléka terhére biztosítja a 2. pont a)-c) alpontjaiban meghatározott 1.363.416,- Ft, 2.644.618,- Ft, valamint 3.529.412,- Ft, összességében 7.537.446,- Ft önerőt a pályázati célok megvalósításához.

4.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fejlesztési pályázatot a pályázati kiírásban rögzített határidőben nyújtsa be.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző