Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. június 8-án megtartott  rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

146/2015. (VI. 08.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Ovifoci Alapítványhoz benyújtandó pályázati lehetőségről szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

 

1.  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2015. június 23-i soros üléséra az Ovifoci pályázat benyújtására vonatkozó javaslatot az óvoda véleményét kikérve előkészítse.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző