Vissza

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2015. június 23-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ellenszavazat nélkül, 1 igen szavazat és 6 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

 

148/2015. (VI. 23.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a forrásfeltárási és pályázatmenedzsmenti feladatok ellátására kiírt pályázatok elbírálására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:

 

1)      Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a forrásfeltárási és pályázatmenedzsmenti feladatok ellátására kiírt pályázat

         nyerteseként támogató döntés hiányában nem az Enrawell Kft-t hirdeti ki.

2)      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről  az  Enrawell  Kft-t tájékoztassa.

 

 

Határidő:           2015. június 30.

Felelős:              Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző