Vissza

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2015. június 23-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

 

149/2015. (VI. 23.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a forrásfeltárási és pályázatmenedzsmenti feladatok ellátására kiírt pályázatok elbírálására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a forrásfeltárási és pályázatmenedzsmenti feladatok ellátására kiírt pályázat elbírálása során a pályázat nyerteseként a GoodWill Consulting Kft-t (1162 Budapest, Timur u. 74., adószám: 13253954-2-43) hirdeti ki.

2.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat képviseletében kezdeményezze a forrásfeltárási és pályázatmenedzsmenti feladatok ellátására a megbízási szerződés előkészítését a GoodWill Consulting Kft-nél és azt a nyertes ajánlattevővel 2015. október 1-jei kezdő határidővel aláírja.

3.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szeptember havi soros ülésre a szerződés tervezetét terjessze elő jóváhagyásra.

 

Határidő:           értelemszerűen

Felelős:              Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző