Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. június 23-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

152/2015. (VI. 23.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a közterületi térfigyelő rendszerről szóló önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közterületi térfigyelő rendszer működtetéséhez kapcsolódóan a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal a határozat melléklete szerinti együttműködési megállapodást aláírja.

 

          Határidő: 2015. június 30.

          Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző

 

 

 

1. melléklet

 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

 

amely létrejött

 

egyrészről:            Gomba Község Önkormányzata

                                (székhelye: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.

                                képviseli: Lehota Vilmos polgármester,

                                a továbbiakban: Önkormányzat,

 

másrészről:           Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

                               (székhelye: 1139 Budapest, Teve u. 4-6.)

                             képviseli:  Dr. Mihály István  dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, rendőrfőkapitány

                               a továbbiakban: Rendőr-főkapitányság

 

(továbbiakban együttesen: Felek) között közterületi térfigyelő rendszer üzemelése tárgyában, alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

 

Az együttműködési megállapodás alapja

 

1.    A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 17. pontja értelmében az Önkormányzat közfeladatok körében ellátandó feladata a közreműködés a település közbiztonságának biztosításában.

2.    A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 9. § (1) bekezdése alapján az Önkormányzat szerződést köthet a közigazgatási illetékességi területén működő rendőrkapitányság vezetőjével - rendőrségi kötelezettségvállalás esetén a rendőrfőkapitány előzetes egyetértésével - egyebek mellett különösen a helyi közbiztonságot érintő feladatok ellátása érdekében.

3.    Az Önkormányzat Gomba község területén közterületi térfigyelő rendszert működtet Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületi térfigyelő rendszerről szóló …/2015. (V. 29.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint. A közterületi térfigyelő rendszer tulajdonosa az Önkormányzat.

4.    Az Önkormányzat helyiséghasználati megállapodás alapján használatba adta a Rendőr-főkapitányság részére a Monori Járási Hivatal Járási Földhivatalánál felvett, gombai belterület, 7 hrsz-on nyilvántartott, természetben Gomba, Szemők Balázs tér 2. szám alatt lévő ingatlanon található épület emeleti szintjén lévő 24 m2 alapterületű közbiztonsági irodát, és az azt kiszolgáló helyiségeket (mosdó, WC) körzeti megbízotti iroda létesítésének céljára.

5.    Az Önkormányzat és a Gombai Polgárőr Egyesület (a továbbiakban: Polgárőrség) között kötött együttműködési megállapodás alapján a Polgárőrségnek helyiséghasználati joga van a 4. pontban körülírt körzeti megbízotti irodával szomszédos 16 m2–es helyiségben polgárőr irodaként, valamint feladata – a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény 22 §-ában foglaltak kötelező érvényesítésével - az Önkormányzat által közterületen közbiztonsági, valamint bűnmegelőzési és bűnüldözési célból, bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon elhelyezett képfelvevő eszközök által rögzített képek megfigyelésében történő közreműködés.

6.    A közterületi térfigyelő rendszer központja a 5. pontban jelölt polgárőr irodában működik.

 

 

Az Önkormányzat vállalásai

 

7.    Az Önkormányzat feladata a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetése.

8.    Az Önkormányzat szavatolja, hogy a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetéséhez szükséges eszközök kizárólagos tulajdonát képezik, azokon másnak használati joga nincs.

9.    Az Önkormányzat finanszírozza a közterületi térfigyelő rendszer átadott eszközeinek és berendezéseinek fenntartási, üzemeltetési, karbantartási költségeit, a megfigyelt területeken az előírt tájékoztató táblákat elhelyezi, és ezek karbantartásáról gondoskodik.

10.    Az Önkormányzat a Rendőr-főkapitányság gombai körzeti megbízottja részére – a Gombai Polgárőr Egyesülettel kötött együttműködési megállapodás alapján - ellenszolgáltatás nélkül biztosítja a közterületi térfigyelő rendszer képei figyelemmel kísérésének, a rendszer képfelvevő eszközei által rögzített képek visszamenőleges megtekintésének feltételeit.

11.    Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a közterületi térfigyelő rendszerhez az illetéktelen személyek hozzáférését megakadályozza.

12.    Az Önkormányzat gondoskodik arról, hogy a közterületi térfigyelő rendszer által készített felvétel, illetőleg az abban szereplő személyes adat csak a rögzítés helyszínén elkövetett bűncselekmény, szabálysértés vagy a közlekedés szabályainak megsértése miatt indult büntető-, szabálysértési vagy más hatósági eljárás során, körözött személy vagy tárgy azonosítása vagy a rendőri intézkedés jogszerűségének közigazgatási eljárásban történő vizsgálata céljából, illetve az érintett személy jogainak gyakorlása érdekében használható fel.

 

A Rendőr-főkapitányság vállalásai

 

13.    A Rendőr-főkapitányság a Monori Rendőrkapitányság útján a gombai körzeti megbízottat – szolgálati feladatai ellátása körében - feljogosítja az Önkormányzat által üzemeltetett közterületi térfigyelő rendszer képeinek szükség szerinti figyelemmel kísérésére, a rendszer képfelvevő eszközei által rögzített képek visszamenőleges megtekintésére.

14.    A Rendőr-főkapitányság feladata a Monori Rendőrkapitányság útján a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetője általi, jogsértésre utaló magatartás észlelésének jelzése esetén – a gombai körzeti megbízott közreműködésével, vagy indokolt esetben a rendelkezésére álló rendőri erők bevonásával - a szükséges intézkedések megtétele.

15.    A Rendőr-főkapitányság a Monori Rendőrkapitányság útján kötelezettséget vállal a közterületi térfigyelő rendszer adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának maradéktalan betartására.

16.    A Rendőr-főkapitányság a Monori Rendőrkapitányság útján kötelezettséget vállal a 13. pontban meghatározott körzeti megbízotti feladatellátás során a közterületi térfigyelő rendszert rendeltetésszerűen használatára.

 

 

 

Záró rendelkezések

 

 

17.    Felek a jelen együttműködési megállapodást határozatlan időtartamra kötik, azt bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal 90 napos felmondási idővel felmondani. A megállapodás módosítása kizárólag írásban, a felek megegyezésével történhet.

18.    Jelen megállapodást a felek elolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

19.    A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény rendelkezései az irányadók.

20.    Jelen együttműködési megállapodás az utolsó aláírás napját követő napon lép hatályba. A Felek a megállapodást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

 

Gomba, 2015. év június hó 24. nap                           Monor, 2015. év június hó ….. nap

 

 

                   Lehota Vilmos                                                               Dr. Mihály István                

polgármester                                                                      dandártábornok, r.főtanácsos,

                                                                                                          rendőrfőkapitány

     Gomba Község Önkormányzata                                  Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

                         részéről                                                                             részéről

 

 

 

Az együttműködési megállapodást                                         Az együttműködési megállapodást

ellenjegyzem:                                                                         ellenjegyzem:

 

 

             Kósa Erzsébet Anikó                                             ……………………………............. 

                          jegyző                                                         Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

                                                                                                                                                        részéről