Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. június 23-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

153/2015. (VI. 23.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a közterületi térfigyelő rendszerről szóló önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közterületi térfigyelő rendszer működtetéséhez kapcsolódóan a Gombai Polgárőr Egyesülettel az önkormányzat és egyesület között érvényes együttműködési megállapodás 1. számú módosítását  a határozat melléklete szerinti szövegezéssel aláírja.

 

          Határidő: 2015. június 30.

          Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző

 

 

1. melléklet

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. módosítása

 

 

egyrészről:       Gomba Község Önkormányzata (2217. Gomba, Bajcsy Zs. u. 2., képviseletében: Lehota Vilmos polgármester, a továbbiakban: Önkormányzat),

másrészről:      Gombai Polgárőr Egyesület (2217. Gomba, Bajcsy Zs. u. 2., képviseletében: Mátyás Ferenc elnök, a továbbiakban: Polgárőrség)

 

(továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

 

 

Előzmények

 

·         A Polgárőrség a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény (a továbbiakban: polgárőr törvény) 3. § (2) bekezdés d) pontja alapján – a 22. § előírásainak betartásával - közreműködhet a közterületen közbiztonsági, bűnmegelőzési, valamint bűnüldözési célból elhelyezett képfelvevő által rögzített felvételek megfigyelésében.

 

1.        Felek az együttműködési megállapodásban felsorolt együttműködési alapelvek első bekezdését az alábbiak szerint módosítják:

 

·         Az együttműködési megállapodás a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény (a továbbiakban: polgárőr törvény) és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény rendelkezéseire figyelemmel kerül megkötésre.

 

2.        Felek az együttműködési megállapodásban felsorolt együttműködési alapelveket az alábbiak szerint kiegészítik:

 

·         Az Önkormányzat a települési közbiztonság fokozása érdekében megvásárolta a HelpyNet közösségi bűnmegelőző és riasztórendszerhez tartozó Vezetői Információs és Kommunikációs (VIR) felülethez történő hozzáférést.

 

3.        Felek az együttműködési megállapodást az 1. pontja előtt „A Polgárőrség feladatai”, 4. pontja előtt „Az Önkormányzat feladatai” címmel egészítik ki.

 

4.        Felek az együttműködési megállapodás 3. pontját az alábbi b)-d) alpontokkal egészítik ki, egyúttal a korábbi b)-i) pontok jelölését e)-l) jelölésre módosítják.

 

b)        a polgárőr törvény 22. §-ának felhatalmazása alapján közreműködik az önkormányzat által közterületen közbiztonsági, valamint bűnmegelőzési és bűnüldözési célból, bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon elhelyezett képfelvevő eszközök által rögzített képek megfigyelésében.

c)         biztosítja a b) pontban rögzített megfigyelésben való részvétel során – a szakmai felkészítést követően - a polgárőr törvény 22. §-a, valamint a közterületi térfigyelő rendszer adatvédelmi és adatkezelési szabályzata maradéktalan betartását,

d)        reagál és szükség szerint intézkedik a HelpyNet közösségi bűnmegelőző és riasztórendszerben érkezett riasztásokra, értesítésekre,

 

5.        Felek az együttműködési megállapodás 3. pontja f) alpontjának szövegezését az alábbiak szerint módosítják:

 

f)         katasztrófahelyzet esetén közreműködik a katasztrófahelyzet elhárításában, a káros következmények enyhítésében, felszámolásában, továbbá a kárt szenvedettek segítésében. A Polgárőrség szervezésével és támogatásával létrejött „SZURDIK” Települési Önkéntes Mentőcsoport tevékenysége során szem előtt tartja a községi „Katasztrófavédelmi intézkedési terv” előírásait,

 

6.        Felek az együttműködési megállapodás 4. pontját az alábbi b)-e) pontokkal egészítik ki, egyúttal a korábbi b)-c) pontok jelölését f)-g) jelölésre módosítják.

 

b)        a települési közbiztonság fokozása érdekében a Polgárőrség részére a HelpyNet közösségi bűnmegelőző és riasztórendszerhez tartozó Vezetői Információs és Kommunikációs (VIR) felülethez díjmentesen hozzáférést biztosít,

c)         térítésmentes használatba adja a Polgárőrség részére a gombai belterület, 7 hrsz-on nyilvántartott, 996 m2 területű, természetben Gomba, Szemők Balázs tér 2. szám alatti ingatlanon található épület emeleti szintjén lévő 24 m2 alapterületű helyiséget, és az azt kiszolgáló helyiségeket (mosdó, WC) polgárőr iroda céljára, ahol a közterületi térfigyelő rendszer központja is elhelyezésre kerül,

d)        a Polgárőrség szolgálati gépjárművének megfelelő tárolása érdekében térítésmentesen használatba adja a gombai belterület, 720/1 hrsz-on nyilvántartott, természetben Gomba, Kossuth tér 21. szám alatti Rendezvényház melletti tárolókban kialakított garázst,

e)         szakmai felkészítést tart a közterületi térfigyelő rendszerről szóló …./2015. (VI. 24.) önkormányzati rendelet szerinti kamerarendszer megfigyelésében történő közreműködés előtt a Polgárőrség valamennyi megfigyelésben résztvevő tagja részére.

 

7.        Felek az együttműködési megállapodást a 4. pont után az alábbi 5. ponttal egészítik ki, ezzel egyidőben a 5-8. pontok számozása 6-9. sorszámokra változik.

 

5.        Felek megállapodnak abban, hogy a 4. pont c) alpontjában meghatározott polgárőr irodába a közterületi térfigyelő rendszer képfelvevő eszközei által rögzített képek megtekintése érdekében a Polgárőrség a gombai körzeti megbízott részére korlátlan bejutást biztosít.

 

8.        Felek jelen megállapodást - a közöttük érvényben lévő, 2013. január 30-án kötött megállapodás módosítására, közös megegyezéssel kötik.

 

9.        Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

 

 

 

 

 

 

 

 

10.    Felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

 

 

Gomba, 2015. év június hó ….. nap                          Gomba, 2015. év június hó …. nap

 

 

 

                   Lehota Vilmos                                                Mátyás Ferenc                       

                     polgármester                                                           elnök

     Gomba Község Önkormányzata                          Gombai Polgárőr Egyesület

                         részéről                                                             részéről

 

 

 

Az együttműködési megállapodást ellenjegyzem:

 

             Kósa Erzsébet Anikó                                                                                

            jegyző