Vissza

KIVONAT

  

a képviselő-testület 2015. június 23-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

154/2015. (VI. 23.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta térfigyelő rendszerről szóló önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a közterületi térfigyelő rendszer működtetéséhez kapcsolódó adatvédelmi, adatbiztonsági, üzemeltetési és kezelési szabályzatát a határozat melléklete szerinti szövegezéssel elfogadta.

 

          Határidő: 2015. június 30.

          Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző

 

 

1. melléklet

 

 

Gomba Község Önkormányzatának a közterületi térfigyelő rendszer adatvédelmi, adatbiztonsági, üzemeltetési és kezelési szabályzata

 

A közterületi térfigyelő rendszer fogalma:

 

A közterületi térfigyelő rendszer a közterületi térfigyelő rendszerről szóló …./2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. §-ával meghatározva azon - az Önkormányzat tulajdonát képező - műszaki eszközök összessége, melyek biztosítják a közterületi képfelvétel jogszabályban előírt módon történő rögzítését, továbbítását és törlését.

 

A közterületi térfigyelő rendszer működésének célja (Ör. 2. §):

 

-        a közbiztonság növelése, a bűnmegelőzés, a közterület általános rendjének biztosítása,

-        a megfigyelt közterületen található vagyon, megóvása, felügyelete,

-        a rendőrség bűnüldöző tevékenységének segítése,

-        a lakosság és a településre látogatók biztonságérzetének növelése, a jogsértések visszaszorítása.

 

A közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetője (Ör. 3. §):

 

A közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetője és adatkezelője Gomba Község Önkormányzata, aki tevékenységét az Ör-ben szabályozott módon végzi.

 

 

A Közterületi Térfigyelő rendszer üzemelése és kezelése

 

A kialakított térfigyelő rendszer a közterületen készült felvételeket rögzíti és megőrzi. A felvételek folyamatosan készülnek és kerülnek rögzítésre a rendszerhez tartozó számítógépen.

 

A térfigyelő rendszer központja a Gombai Polgárőr Egyesület részére polgárőr iroda céljára átadott, a gombai belterület, 7 hrsz-on nyilvántartott, természetben Gomba, Szemők Balázs tér 2. szám alatti ingatlanon található épület emeleti szintjén lévő 24 m2 alapterületű zárható helyiségében (továbbiakban: Központ) található.

 

A Központban a rögzített képek visszamenőleges megtekintésére az alábbi személyek jogosultak:

-        adatkezelő,

-        Gomba község körzeti megbízottja,

-        jogszabályi felhatalmazással rendelkező szervek és szervezetek tagjai célhoz kötötten.

 

 

A Központban a közterületi térfigyelő rendszer képfelvételeinek jelenidejű megfigyelésére az alábbi személyek jogosultak:

-        adatkezelő,

-        Gomba község körzeti megbízottja,

-        jogszabályi felhatalmazással rendelkező szervek és szervezetek tagjai,

-        Gombai Polgárőr Egyesület tagjai.

 

 

A Központban az adatkezelőnek, vagy a rendszer jelenidejű megfigyelésére, vagy a rögzített képek visszamenőleges megtekintésére jogosultaknak üzemeltetési naplót kell vezetni, melybe az alábbi bejegyzések kerülnek:

-  a bejegyzés időpontja,

-  a rendszer-működés ellenőrzésének eredménye (kamerák állapota, rögzítő, szünetmentes tápegység, stb.);

-  a bejegyző személy neve,

-  az adatkezelés formája (képfelvételek megfigyelése, visszamenőleges megtekintés)

-  visszamenőleges megtekintés esetén annak célja,

-  adattovábbításra vonatkozó adatok, ha adattovábbítás történt,

-  egyéb észrevételek.

 

A közterületi térfigyelő rendszer megfigyelése nem folyamatos.

A monitornak alaphelyzetben kikapcsolt állapotban kell lenni.

 

A képfelvevők elhelyezését és a képfelvevők által megfigyelt közterületet az Ör. 1. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

 

azonosító

a kamera felszerelésének helye

a kamera által megfigyelt terület meghatározása

P/1

Óvoda épület

Játszótér

P/2

Óvoda épület

Játszótér

P/3

Óvoda épület

Játszótér

R/1

Kisiskola

Kossuth Lajos tér

R/2

Kisiskola

Kossuth Lajos tér

R/3

Kisiskola

Polgármesteri Hivatal előkert

R/4

Kisiskola

Rendezvényház első terasz

R/6

Kisiskola

Rendezvényház hátsó bejárat

R/7

Raktárépület

Kenyeres-kert

R/8

Kisiskola

Kenyeres-kert

R/12

Rendezvényház

Rendezvényház gazdasági bejárat

R/13

Rendezvényház

Kenyeres-kert

C/1

Civilház

Kossuth tér – Jókai út felé

C/2

Civilház

Kossuth tér – Bajcsy-Zs. utca felé

C/3

Civilház

Kossuth tér – Rákóczi út felé

C/4

Civilház

Kossuth tér – iskolaudvar felé

C/5

Civilház

Kossuth tér – Civilház nagykapu előtt

C/6

Civilház

Kossuth tér – Civilház kiskapu előtt

K/1

Egészségház

Szemők Balázs tér – kas felé

K/2

„Kas”

Szemők Balázs tér – kas átjáró

K/3

Közbiztonsági központ

Szemők Balázs tér – kas felé

K/4

Egészségház

Rákóczi út – Deési utca sarok

K/5

Közbiztonsági központ

Petőfi utca vége irányába

K/6

Egészségház

Közbiztonsági központ bejárat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatkezelő a képfelvevők helyére, valamint a megfigyelt területekre vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének az önkormányzat hivatalos honlapján (www.gomba.hu) tesz eleget.

 

A Gomba község közigazgatási területére a településeket összekötő útvonalakon belépő személyek tájékoztatását elősegítő módon információs tábla került elhelyezésre az alábbiak szerint, mely tájékoztatást nyújt az adatkezelés tényéről.

 

Az adatkezelő köteles megtenni az ahhoz szükséges szervezési, technikai és egyéb adatbiztonsági intézkedéseket, hogy az érintett személy személyes adatait, így különösen magántitkait és magánéletének körülményeit illetéktelen személy tudomására jutásától megóvja. Az adatkezelőnek biztosítani kell továbbá, hogy a felvételen szereplő személy - a felvétel törlésének időpontjáig - megtekinthesse a róla készült felvételt.

Az adatkezelő a képfelvételt bizonyítási eszközként - a büntető vagy szabálysértési eljárásra jogosult szerv megkeresésére továbbíthatja. A megkeresésben meg kell jelölni az eljárás tárgyát, ügyszámát és a rögzített felvétellel bizonyítandó tényt. A rögzített felvétel továbbítására irányuló megkeresést meg kell tagadni, ha a felvétel a megkeresésben meghatározott tény bizonyítására alkalmatlan.

Akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétellel rögzített esemény, cselekmény vagy intézkedés érinti, az kérheti, hogy a felvételt az adatkezelő annak továbbításáig, de legfeljebb a kérelem benyújtását követő harminc napig ne törölje.

A rögzített felvételen szereplő személy részére az adattovábbításról adott tájékoztatás költségmentes.

Az adatkezelő köteles intézkedni vagy intézkedést kezdeményezni, ha jogszabálysértő tényt, tevékenységet, mulasztást észlel vagy olyan tényt, tevékenységet, mulasztást hoznak tudomására, amely a feladatkörébe tartozó ügyben beavatkozást tesz szükségessé.

 

Adatbiztonság garanciái:

 

-    az adatkezelő, illetve feldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról

- az adatokat védeni kell a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, véletlen megsemmisülés ellen

-    csak meghatározott esetben, célra és felhatalmazott személyek férhetnek az adatokhoz

-    a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetését adatvédelmi nyilvántartásba kell venni

-    felelősség a jogellenes adatkezeléssel okozott kárért.

Jelen Közterületi térfigyelő rendszer adatvédelmi, adatbiztonsági, üzemeltetési és kezelési szabályzat rendelkezéseit minden érintettel meg kell ismertetni.

 

Hatályba lépés:

 

Jelen szabályzatot Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a …./2015. (V. 29.) határozatával hagyta jóvá.

 

Ez a szabályzat 2015. július 1-én lép hatályba és rendelkezéseit ettől az időponttól kell alkalmazni.

 

Gomba, 2015. május 29.

Lehota Vilmos

polgármester


 

 

1. számú melléklet

Kérelem

a gombai közterületi térfigyelő rendszer adatkezelésével összefüggő adattovábbítás iránt

 

 

Kérelmező

neve: .............................................................................................................................................

születési helye, ideje: ....................................................................................................................

anyja neve: ...................................................................................................................................

címe: .............................................................................................................................................

elektronikus elérhetősége: ............................................................................................................

telefonszáma: ...............................................................................................................................

 

Adat igénylésének jogalapja:

  1. a rögzített felvételen szereplő személy által a jogainak érvényesítésére indított eljárásban történő felhasználás céljából adatigénylés;

  2. a kérelmező jogát vagy jogos érdekét a felvétellel rögzített esemény, cselekmény vagy intézkedés érinti, melynek érdekében szabálysértési-, büntető-, vagy közigazgatási hatóság részére történő adattovábbítást kér;

 

 

A felvétel készítésének időpontja: ..............................................................................................

A felvétel készítésének helyszíne (pontos helyszíni azonosító pontok megjelölésével): .............

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

1. és 2. pont esetén mely célból kéri a felvétel továbbítását: .......................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Az 1. pontban meghatározott kérelem esetén az adattovábbítás formája:

□ CD lemezen                               □ amennyiben lehetséges, elektronikus úton e-mail címemre

Az 1. pontban meghatározott kérelem esetén a kérelmező aláírásával büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a továbbított felvételrészletet kizárólag arra a célra használja fel, amely célra az átadásra sor került.

Az adattovábbítást, illetve a betekintést követően az adatkezelő a rögzített felvételrészletet haladéktalanul törli.

 

Kelt: ……………………………….

 

…………………………………………

kérelmező aláírása