Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. június 23-án megtartott  zárt ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

155/2015. (VI. 23.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a zárt ülés napirendi pontjára vonatkozó javaslatot és az az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

  1. Javaslat a Gólyafészek Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálására

          Előterjesztő:                    Lehota Vilmos polgármester

          Előkészítő:                      Kósa Erzsébet Anikó

          Véleményező:                 bizottsági vélemény nem szükséges

 

 

 

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző