Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. június 23-án megtartott  zárt ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

158/2015. (VI. 23.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gólyafészek Óvoda intézményvezetői állására beérkezett pályázat elbírálására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1./        Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gólyafészek Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátásával közalkalmazotti jogviszonyának keretein belül Tóthné Szegedi Juditot bízza meg 5 év határozott időtartamra, 2015. július 3-tól 2020. július 31-ig.

 

2./        A Képviselő-testület Tóthné Szegedi Judit illetményét a vezetői megbízás időpontjában - érvényes kinevezése alapján megállapított illetményének megfelelően – a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 61. §-a, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 64. § és 65. § (1) bekezdése alapján az alábbiak szerint állapítja meg:

- garantált illetménye:                                               265.200.- Ft

(Pedagógus I. fokozat 09. kategóriája alapján)

-                     magasabb vezetői pótlék

(illetményalap 40 %-a):                                                66.300.- Ft

 

illetmény mindösszesen :                                          331.500.- Ft

 

3./        A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a vezetői megbízáshoz kapcsolódó munkáltatói feladatok ellátásáról gondoskodjon.

 

 

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Határidő: 2015. július 2.

  

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző