Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. június 23-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

160/2015. (VI. 23.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta az óvoda zavartalan működése érdekében benyújtott intézményvezetői javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

  1. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Gólyafészek Óvodában 2015. szeptember 1-től 2015. november 2-ig a jóváhagyott létszámkeret figyelembe vételével  munkajogi állományi létszámnövekedést okozva, statisztikai állományi létszámnövekedés nélkül – a rendelkezésre álló személyi juttatások és járulékok előirányzaton belül további egy fő óvónőt alkalmazzon.

  2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az intézményvezetőt tájékoztassa és a létszámkeret módosítását a költségvetési rendelet soron következő módosításakor vezesse át a rendelet mellékletén.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző