Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. június 23-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

161/2015. (VI. 23.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Ovifoci Alapítványhoz benyújtható pályázati lehetőségről szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gólyafészek Óvoda véleményével egyetértésben pályázatot nyújt be az Ovifoci Alapítvány által kezelt program Gombai megvalósítása érdekében.

2.      Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázati feltételként szabott 7x14 méteres területet az óvoda melletti önkormányzati ingatlanon, a meghatározott 2.850.000,- Ft-os önerőt az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében általános tartalék terhére biztosítja.

3.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gólyafészek Óvoda tájékoztatása mellett, a pályázatot benyújtsa.

                        Határidő:        azonnali

                        Felelős:           polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző