Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. június 23-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

162/2015. (VI. 23.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a települési közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepció jóváhagyására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a határozat 1. számú mellékleteként jóváhagyja Gomba Község Önkormányzatának Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepcióját.

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző

 

 

Közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepció