Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. június 23-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

163/2015. (VI. 23.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1)      Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete áttekintette a Helyi Esélyegyenlőségi Programot.

2)      Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervét valamint a Program jogszabályi hivatkozásait a határozat 1. és 2. számú mellékletei szerint módosítja.

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző

 

 

1. melléklet

 

2. melléklet