Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. június 23-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

164/2015. (VI. 23.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a falubejáráson tapasztaltakról szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozza:

 

1.    A Képviselő-testület a 2015. évi nyári falubejárásról szóló előterjesztést elfogadta.

 

 

A határozat végrehajtás nem igényel.

 

  

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző