Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. június 23-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

165/2015. (VI. 23.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. szervezeti és működési szabályzatának elfogadására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1)      Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti szövegezéssel 2015. július 1-i hatállyal jóváhagyta a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. szervezeti és működési szabályzatát.

2)      A Képviselő-testület felkéri a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a szervezeti és működési szabályzatot a gazdasági társaság munkavállalóival ismertesse.

 

Határidő: 2015. június 30.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző

 

                                                                                                                                                       

 

 

GTÜ Gomba Község Településüzemeltető, Településfejlesztő és Szociális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

  

Szervezeti és működési szabályzat

 

Záradék:

 

A szabályzatot Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 165/2015. (VI.23.) számú határozatával hagyta jóvá.

 

 

Kelt: Gomba, 2015. június 23.

 

Kiss Tibor sk.

ügyvezető

 

I.                    Általános rendelkezések

 

1      A Szervezeti és Működési Szabályzat célja:

A Szervezeti és Működési Szabályzat /továbbiakban: SZMSZ/ célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését, a vezetők és alkalmazottak feladatait és jogkörét, a társaság működési szabályait.

2      Az intézmény legfontosabb adatai:

A Társaság cégneve:                GTÜ Gomba Község Településüzemeltető, Településfejlesztő és Szociális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Társaság rövidített cégneve:         GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft.

Működési forma:                      Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Tulajdonos:                               Gomba Község Önkormányzata (alapítót Lehota Vilmos Polgármester képviseli) 100%-ban tulajdonos

                                                  2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.

 

A Társaság székhelye:             2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.

A Társaság telephelye:             2217 Gomba, Kossuth tér 21. - Rendezvényház

 

Az alapító okirat kelte:            2013. május 30.

      Módosításai:            2013. július 11.

                                                  2014. július 11.

                                                  2015. február 26.

 

A Társaság adószáma:             24393140-2-13

Cégjegyzék száma:                  13-09-164718

Statisztikai számjele:                24393140-6832-572-13

Pénzforgalmi jelzőszáma:        65100321-11377720

                                                  Pátria Takarékszövetkezet Gombai Fiók

                                                  2217 Gomba, Jókai u. 2/b

 

A cégvezetésre jogosult adatai:        Kiss Tibor (anyja neve: Szeszenka Mária)

                                                  2217 Gomba, Bartók Béla utca 23.

 

Jegyzett tőke:                           5.000.000.- Ft.

Főtevékenység:                         6832’ 08 Ingatlankezelés

Tevékenységi körök:                7830’08 Egyéb emberi erőforrás ellátás, gazdálkodás

                                                  6420’08 Vagyonkezelés

                                                  6820’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

                                                  8020’08 Biztonsági-rendszer szolgáltatás

                                                  8121’08 Általános épülettakarítás

                                                  8130’08 Zöldterület-kezelés

                                                  8110’08 Építményüzemeltetés

                                                  8219’08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

                                                  8412’08 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás igazgatása

                                                  8560’08 Oktatást kiegészítő tevékenység

                                                  8899’08 M. n. s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

                                                  8891’08 Gyermekek napközbeni ellátása

                                                  9103’08 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése

                                                  9311’08 Sportlétesítmények működtetése

                                                  9329’08 M. n. s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység  

                                                  9499’08 M. n. s. egyéb közösségi, társadalmi tev.

                                                  5610’08 Éttermi, mozgó vendéglátás

                                                  5819’08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

                                                  4120’08 Lakó- és nem lakóépület építése

                                                  4211’08 Út-, autópálya építése

                                                  4299’08 Egyéb m. n. s. építés

                                                  4312’08 Építési terület előkészítése

                                                  4339’08 Egyéb befejező építés m. n. s.

                                                  5210’08 Raktározás, tárolás

                                                  5621’08 Rendezvényi étkeztetés

                                                  5629’08 Egyéb vendéglátás

 

Működési terület:                     Gomba község közigazgatási területe.

                       

Internetes honlap címe:

            www.gomba.hu/intezmenyek-szervezetek/gtu-kozhasznu-nonprofit-kft/

 

Email cím: gtukft@gomba.hu

 

3.     A társaság feladatai és hatásköre:

Rendezvényház üzemeltetés (közétkeztetés, rendezvényi vendéglátás)

Bérleti-üzemeltetési szerződés alapján az épület hasznosítása, így

-          a teljes közétkeztetés étel-előállítása a Rendezvényház főzőkonyhájában történik,

-          az általános iskola tanulói számára - Gomba Község Önkormányzata (a társaság alapítója) és a Gombai Református Egyházközség (az iskola fenntartója) között megkötött megállapodás alapján a diákétkeztetés a rendezvényház étkezőjében a társaság által biztosított,

-          az óvodai étkeztetés számára előállított élelmiszer a Gólyafészek Óvoda számára a társaság által a főzőkonyháról kerül kiszállításra az óvodai tálalókonyhára,

-          rendezvényi vendéglátás, Rendezvényház egyéb hasznosítás

 

Szociális ellátás (tanyagondnoki szolgálat és szociális étkeztetés)

Állami támogatás igénybe vételével biztosítja a társaság a település egyéb beltertületi részein élők számára a tanyagondnoki szolgálatot, valamint a jogosult igénylők számára a szociális étkeztetést.

 

Közterület karbantartás, fenntartás, közpark- és sportterület üzemeltetés

Az alapítóval kötött közszolgáltatási szerződés alapján végzi a társaság

-          az önkormányzati tulajdonú közterületek karbantartását, valamint

-          a Kenyeres-kert (sport- és szabadidőpark) karbantartási és üzemeltetési feladatait.

 

Szabadtéri elárusítóhely üzemeltetése bérleti üzemeltetési szerződés alapján

Termelői piac szervezése

Árusítás és egyéb hasznosítás szervezése

 

Középület karbantartás, üzemeltetés, közútkezelői tevékenység

Az alapítóval kötött közszolgáltatási szerződés alapján végzi a társaság a

-          Rendezvényház és főzőkonyha (Gomba, Kossuth tér 21.)

-          Községháza (Gomba, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.)

-          Civilház (Gomba, Kossuth tér 4.)

-          Egészségház (Gomba, Szemők Balázs tér 1.)

-          Közbiztonsági Központ (Gomba, Szemők Balázs tér 2.)

takarítási, üzemeltetési és karbantartási  feladatait, valamint a

-          Gólyafészek Óvoda (Gomba, Bajcsy-Zsilinszky u. 6.)

üzemeltetési és karbantartási  feladatait, továbbá

-          az önkormányzati tulajdonú közutak közútkezelői feladatait.

 

4.         A társaság alapdokumentumai

4.1.          Alapdokumentumok:

Alapító okirat

Szervezeti és működési szabályzat

Működési engedélyek

 

4.2.          A társaság működésével összefüggő dokumentumok:

Számviteli politikai és kötelező szabályzati mellékletei, úgymint

Pénzkezelési szabályzat,

Értékelési szabályzat,        

Számlarend,

Leltározási szabályzat,

Selejtezési szabályzat,

Önköltségszámítási szabályzat,

Bizonylati rend.

                      Javadalmazási szabályzat

                      Munkavédelmi szabályzat,   

                      Tűzvédelmi szabályzat,

Gépjármű üzemeltetési szabályzat,

Főzőkonyha üzemeltetési szabályzat,

Házirend (Rendezvényház),

Étkeztetés szakmai programja,

Tanyagondnoki szolgálat szakmai programja,

Rendezvényház bérleti-üzemeltetési szerződése,

Szabadtéri elárusító hely bérleti-üzemeltetési szerződése,

Alapítóval kötött közszolgáltatási szerződések,

Közterület fenntartás megrendelői előírásai.

 

5.     A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya:

A társaság számára jogszabályokban, alapítói döntésekben megfogalmazott feladat- és hatásköri, szervezeti és működési előírásokat a jelen SZMSZ-ben foglaltak figyelembe vételével kell alkalmazni.

Az SZMSZ hatálya kiterjed:

-      az társaság vezetőjére,

-      az társaság dolgozóira,

-      az társaság szolgáltatásait igénybe vevőkre.

 

Az SZMSZ Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének jóváhagyásával lép hatályba és visszavonásig érvényes.

          

                                                                   II. fejezet

A társaság szervezeti felépítése

 

1.     A társaság vezetése, munkáltatói jogkör

A társaság vezetését az ügyvezető végzi, amely magában foglalja a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. munkavállalói fölötti munkáltatói jogkör gyakorlását is.

Munkáltatói jogkör gyakorlása:

a munkaviszony, megbízási jogviszony létesítése, módosítása, megszüntetése,

a részlegvezetők munkaviszony keretén belüli megbízása,

a részleghez tartozó alkalmazottak tekintetében a részlegvezetők előzetes meghallgatásával dönt

a fizetés nélküli szabadságról,

a túlmunka elrendeléséről,

a munkaidőnek az általánostól eltérő megállapításáról,

a munkavállaló vétkes kötelezettségszegésének megállapításáról, és annak jogkövetkezményeiről

 

Az ügyvezető felett a munkáltatói jogkörön belül a jogviszony létesítését, megszüntetését, az ügyvezető vétkes kötelezettségszegése tényének megállapítását és annak jogkövetkezményei meghatározását Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az egyéb munkáltatói jogkört az alapító képviseletében a polgármester gyakorolja.

Az ügyvezető helyettese a Fenntartó részleg vezetője az alábbiak szerint korlátozott jogosultságokkal és feladatokkal.

A Fenntartó részleg vezetője az ügyvezető helyetteseként:

-        nem jogosult

-       a társaság munkavállalói munkaviszonyának felmondással történő megszüntetésére,

-       az ügyvezetővel történt előzetes egyeztetés nélkül 300 eFt feletti kötelezettségvállalásra,

-        nem köteles

-       az alapító hatáskörébe tartozó döntések előkészítésére.

 

 

 

 

2.     A társaság szervezeti egységei

A társaság három szervezeti egységre tagozódik. A társaság szervezeti egységei

-       Központi részleg

-       Főzőkonyha (részleg)

-       Fenntartó részleg

A szervezeti egységek munkáját részlegvezetők irányítják.

3.     A szervezeti egységek irányítása

A központi részleg tekintetében az ügyvezető végzi a részlegvezetői feladatokat is. A Főzőkonyha és a Fenntartó részleg vezetőinek irányítása az ügyvezető feladata.

A Főzőkonyha és a Fenntartó részleg dolgozóinak munkavégzését a részlegvezetők irányítják.

4.     Hivatkozások

A részlegek feladat- és hatáskörét a IV. fejezet tartalmazza.

A társaság szervezeti sémáját az SZMSZ 1. sz. melléklete rögzíti.

 

III. fejezet

Az társaság működésének főbb szabályai

1.     A társaság munkavégzéssel kapcsolatos szabályai

1.1   A munkaviszony létrejötte

 

A munkáltatói jogkör gyakorlója a munkaviszony létesítésekor a munkaszerződésben, munkaköri leírásban határozza meg, hogy a munkavállalót milyen munkakörben, milyen feltételekkel és milyen alapbérrel foglalkoztatja. A munkáltatói jogkör gyakorlója a részlegeknél lévő munkakörök betöltésekor az új munkavállaló munkaviszony létesítéséről a részlegvezetők előzetes meghallgatása után dönt.

1.2   Munkavégzés, munkaköri kötelezettségek, üzleti titok megőrzése

 

A munkavégzés meghatározott munkakörben és munkahelyen a munkaköri leírásban leírtak szerint történik.

A munkavállaló köteles a munkakörébe tartozó munkát képességeinek megfelelően, az elvárható szakételemmel és pontossággal végezni, a munkavégzése során tudomására jutott üzleti titkot megőrizni. A munkavállaló nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre betöltésével összefüggésben tudomására jutott, és amelynek közlése a munkáltatóra, vagy más személyre hátrányos következményekkel járhat. A munkavállaló munkaköri feladatait a vonatkozó szabályoknak és előírásoknak, a munkahelyi vezetője utasításainak, valamint a szakmai elvárásoknak megfelelően köteles ellátni.

Ha nem áll fenn jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség, a munkavállaló nem adhat felvilágosítás azokban a kérdésekben, amelyek üzleti titoknak minősülnek, és amelyek nyilvánosságra kerülése a társaság, vagy a társaság által ellátottak érdekeit sértené.

A társaságnál üzleti titoknak minősülnek különösen

-       a dolgozók személyi adatai, munkavégzésükkel összefüggő információk,

-       a szociális étkezésben, és a kedvezményes gyermekétkeztetésben részesülőkkel kapcsolatos adatok, információk 

 

Az üzleti titok megsértése a munkavállaló vétkes kötelezettségszegésének minősül.     

1.3  Munkaköri leírások

A társaságnál foglalkoztatott munkavállalók feladatainak leírását a munkaköri leírások tartalmazzák. A munkaköri leírások rögzítik a foglalkoztatott munkavállalók adatait, a munkakör meghatározását, a helyettesítés rendjét, a munkavállalók általános és konkrét feladatait, jogait és kötelezettségeit.

A munkaköri leírások elkészítéséért és aktualizálásáért az ügyvezető felelős.

1.4       A munkaidő beosztása szervezeti egységenként eltérő, melyet a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 46. §-a szerinti tájékoztatás és a munkaköri leírás rögzít.

1.5       A szabadság igénybevétele

Az ügyvezető szabadság igénybevételének engedélyezése a polgármester hatásköre, a részlegvezetők szabadság igénybevételét az ügyvezető, az egyes részlegek munkavállalóinak szabadság igénybevételét a részlegvezető engedélyezi. A szabadság engedélyezése az erre szolgáló szigorú számadású nyomtatványon, írásban történik. A szabadság nyilvántartás vezetéséért az ügyvezető felelős.

1.6       A munkavállalók javadalmazása

 

A munkavállalók díjazásakor a javadalmazási szabályzat betartása kötelező.

 A garantált munkabért a munkaszerződés rögzíti.

A munkavállalók béren kívüli juttatása a társaság évenként felülvizsgált cafetéria szabályzata szerint egységes.

Megbízásos jogviszony esetén a díjazást az elvégzendő munkával arányosan kell megállapítai.

 

2. Ügyviteli szabályok 

2.1. Belső ügyviteli rend leírása

A belső ügyvitel alatt a társaságon belüli, a részlegek közötti, vagy azokon belüli ügyviteli folyamatokat kell érteni.

A társaság belső ügyvitele a szakmai szabályzatokban meghatározott módon és bizonylatokon történik, amelyek biztosítják a visszakereshetőséget, valamint a működés és gazdálkodás dokumentálását.

A társaság törekszik a nyilvántartások elektronikus vezetésére, szükséges esetekben a papíralapú ügyvitelt érvényesíti.

2.2.  A társaságon kívülre irányuló ügyviteli rend leírása

A társaságon kívülre irányuló ügyvitel alatt a társaság szolgáltatásait igénybe vevőkkel kapcsolatos ügyviteli folyamatokat kell érteni.

A társaságon kívülre irányuló ügyviteli folyamatokban a szakmai szabályzatokban ügyvezető által meghatalmazott személyek vesznek részt a szabályzatokban rögzítettek szerint.

2.3. Hivatkozások

Az ügyviteli folyamatokban használt szoftverek felsorolását az SZMSZ 2. sz. melléklete tartalmazza

 A társaság bizonylati albumát az SZMSZ 3. sz. melléklete tartalmazza.

2.4. Bélyegző használata

Cégbélyegző használatára az ügyvezető jogosult, aki gondoskodik a bélyegző beszerzésről, annak cseréjéről, nyilvántartásba vételéről és pótlásáról is.

3. Általános szabályok

3.1. Kártérítési kötelezettség: 

A munkavállaló a munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. A kártérítés maximális mértékét a Munka Törvényéről szóló 2012. évi I. törvény határozza meg.

A munkavállaló vétkességére tekintet nélkül a teljes kárt köteles megtéríteni a visszaszolgáltatási vagy elszámolás kötelezettséggel átvett olyan dolgokban bekövetkezett hiány esetén, amelyeket állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ, vagy kezel és azokat jegyzék vagy elismervény alapján vette át.

Szándékos károkozás esetén a munkavállaló a teljes kárt köteles megtéríteni. Amennyiben a szándékos károkozás több munkavállaló együttes magatartásával valósul meg, a kártérítési kötelezettség vétkességük arányában oszlik meg.

Gondatlansággal okozott kár esetén a munkavállaló kártérítési kötelezettsége nem haladhatja meg négy havi távolléti díjának összegét. Amennyiben a társaságnál a kárt gondatlansággal, többen együttesen okozták, a kártérítési kötelezettség egyetemleges, a kártérítési kötelezettség a garantált bér arányában oszlik meg a károkozók között. 

3.2. A helyettesítés rendje:

A társaságnál folyó munkát a munkavállalók időleges, vagy tartós távolléte nem akadályozhatja.

A dolgozó távolléte esetén a helyettesítés rendjének meghatározása az ügyvezető feladata.

3.3. Anyagi felelősség:

A társaság munkavállalói a közvagyonra tekintettel munkavégzésük során anyagi felelősséggel tartoznak.

A munkavállaló a szokásos személyi használati tárgyakat maghaladó mértékű és értékű használati tárgyat csak az ügyvezető engedélyével hozhat be munkahelyére.

Valamennyi dolgozó felelős a berendezési, felszerelési tárgyak rendeltetésszerű használatáért, a gépek, eszközözök szakkönyvek stb. megóvásáért.

A munkavállaló a társaság tulajdonát képező tárgyi eszközt, gépet, berendezést az ügyvezető engedélyével vihet el a társaság telephelyéről, raktárából.

3.4. A társaság ügyiratkezelése

Az ügyiratkezelés irányításáért, szabályainak meghatározásáért és az ellenőrzésért az ügyvezető felelős.

3.5. Ügyfélfogadás

Helye: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.  

Rendje igazodik a Gombai Polgármesteri Hivatal munkarendjéhez, mely hétfőn, kedden és csütörtökön  800 órától 1630 óráig, szerdán  800 órától 1800 óráig, pénteken 800 órától 1230 óráig tart.

 

IV. fejezet

A szervezeti egységek feladat- és hatáskörei

1.      Központi részleg

1.1. A részleg feladatai és hatásköre a társaság tevékenységéből:

Rendezvényház üzemeltetés

-     rendezvényi vendéglátás szervezése,

-     Rendezvényház közétkeztetésen túli egyéb hasznosítása.

 

Szociális ellátás (tanyagondnoki szolgálat és szociális étkeztetés)

-     a település egyéb beltertületi részein élők számára a tanyagondnoki szolgálat biztosítása,

-     a jogosult igénylők számára a szociális étkeztetés biztosítása

 

Szabadtéri elárusítóhely üzemeltetése feladatkörből

-     Termelői piac szervezése

-     Árusítás és egyéb hasznosítás szervezése

 

A központi részleg végzi a társaság általános és számviteli adminisztrációját, pénzkezelését, munkaügyi feladatait.

 

 

            1.2. A részleg személyi összetétele

Ügyvezető, mint a központi részleg irányítója,

Könyvelő

Szociális segítő

Tanyagondnok

Ételszállító

 

 

            1.3. A részleg elhelyezése és eszközei

A részleg a társaság székhelyén (2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2.) működik a társaság irodájában. A részleg munkáját 3 darab számítógépes munkaállomás és egy többfunkciós központi nyomtató segíti. A részleg 2 darab járművel végzi feladatát, külön jármű szolgál a tanyagondnoki, valamint külön jármű szolgál az ételszállítási feladatokra.

 

A részleg feladatait részletesen az SZMSZ 1. számú függeléke tartalmazza

 

2.      Főzőkonyha (részleg)

2.1.   A részleg feladatai és hatásköre a társaság tevékenységéből:

Rendezvényház üzemeltetés (közétkeztetés, rendezvényi vendéglátás) feladatkörből

-          a teljes közétkeztetés étel-előállítása a Rendezvényház főzőkonyhájában,

-          az általános iskola tanulói számára - Gomba Község Önkormányzata (a társaság alapítója) és a Gombai Református Egyházközség (az iskola fenntartója) között érvényes megállapodás alapján a diákétkeztetés lebonyolítása a Rendezvényház étkezőjében,

-          az óvodai étkeztetés étel-előállítása, és az óvodai tálalókonyhára történő átszállítás előkészítése,

-          rendezvényi vendéglátás lebonyolítása

 

2.2.   A részleg személyi összetétele

Szakács, mint a főzőkonyha részleg vezetője,

Élelmezésvezető

Konyhai kisegítők

Helyettes szakács (megbízással), aki a megbízás időtartama alatt ellátja a főzőkonyha részlegvezetői feladatait is

 

            2.3. A részleg elhelyezése és eszközei

A részleg a társaság telephelyén (2217 Gomba, Kossuth Lajos tér 21.) működik. A részleg egy felszerelt 600 adagos konyhaüzemet működtet kiszolgáló helyiségeivel, valamint egy 60 fős étkezőhelyiséggel együtt. A részleg munkáját 1 darab számítógépes munkaállomás segíti.

 

A részleg feladatait részletesen az SZMSZ 2. számú függeléke tartalmazza

 

3.      Fenntartó részleg

3.1.   A részleg feladatai és hatásköre a társaság tevékenységéből:

Közterület karbantartásban, fenntartásban, közpark- és sportterület üzemeltetésben a

-          az önkormányzati tulajdonú közterületek karbantartása,

-          a Kenyeres-kert (sport- és szabadidőpark) karbantartási és üzemeltetési feladatai.

Középület karbantartás, üzemeltetés, közútkezelői tevékenységből végzi a

-          takarítási, üzemeltetési és karbantartási feladatok

o   a Rendezvényházban (Gomba, Kossuth tér 21.)

o   a Községházán (Gomba, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.)

o   a Civilházban (Gomba, Kossuth tér 4.)

o   az Egészségházban (Gomba, Szemők Balázs tér 1.)

o   a Közbiztonsági Központban (Gomba, Szemők Balázs tér 2.)

o   a Szabadtéri elárusítóhelyen (Gomba, Szemők Balázs tér 3.)

-          üzemeltetési és karbantartási feladatok, továbbá

o   Gólyafészek Óvodában (Gomba, Bajcsy-Zsilinszky u. 6.)

-          az önkormányzati tulajdonú közutak közútkezelői feladatai.

 

 

3.2.   A részleg személyi összetétele

Kertész, mint a fenntartó részleg vezetője,

Karbantartók,

Raktáros (mint a részleg helyettes vezetője),

Épülettakarítók

Gépkezelők

Gépjárművezető

 

            3.3. A részleg elhelyezése és eszközei

A részleg a társaság székhelyén (2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2.) működik az önkormányzat gazdasági épületeiben. A részleg rendelkezésére állnak az önkormányzat és a társaság tulajdonában lévő, társaság által üzemeltetett és használt berendezések és eszközök, úgymint mechanikus és elektromos kéziszerszámok, kertészeti gépek. A részleg egy darab járművel végzi feladatát, amely 7 személy szállítására és teherszállításra is alkalmas. A részleg munkaterülete a község teljes közigazgatási területén – bérbeadással nem érintett - önkormányzati tulajdonú ingatlan együttes.

 

A részleg feladatait részletesen az SZMSZ 3. számú függeléke tartalmazza

 

V. fejezet

Záró rendelkezések

1. A szabályzat aktualizálása

Az SZMSZ és mellékleteinek naprakész állapotban tartásáról a társaság ügyvezetője gondoskodik.

2. Az SZMSZ hatálybalépése:

A társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hagyja jóvá. Az SZMSZ a Képviselő-testület jóváhagyásával egyidejűleg lép hatályba.


 

                                                                                                                                1. sz. melléklet

GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. szervezeti ábrája

Szövegdoboz: Ügyvezető
Szövegdoboz: Konyharészleg vezető
Szövegdoboz: Fenntartórészleg vezető
Szövegdoboz: Élelmezésvezető
Konyhai kisegítők (5)
Szövegdoboz: Könyvelő
Szociális segítő 
Tanyagondnok
Ételszállító
Szövegdoboz: Raktáros 
Karbantartók
Épülettakarítók
Gépkezelők
Gépjárművezető
 
Szövegdoboz: Konyharészleg
Szövegdoboz: Központi részleg
Szövegdoboz: Fenntartórészleg
Szövegdoboz: Önkormányzat (tulajdonos)
Szövegdoboz: Felügyelő Bizottság
Szövegdoboz: Könyvvizsgáló