Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. június 23-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

166/2015. (VI. 23.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft-vel az általános közfeladatok ellátására megkötött közszolgáltatási szerződés módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1)      Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft-vel az általános közfeladatok ellátására érvényben lévő közszolgáltatási szerződés 1. számú módosítását a határozat melléklete szerinti szövegezéssel jóváhagyta.

2)      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közszolgáltatási szerződés módosítását az önkormányzat képviseletében eljárva aláírja.

 

Határidő: 2015. június 30.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző

 

 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

általános településüzemeltetési közfeladatok ellátására

  1. sz. módosítás

amely létrejött

egyrészről:       Gomba Község Önkormányzata (2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 2.) képviselő Lehota Vilmos polgármester (jogi ellenjegyző Kósa Erzsébet Anikó jegyző, pénzügyi ellenjegyző Kovács Lászlóné gazdálkodási előadó, továbbiakban: Megrendelő)

másrészről:      GTÜ Gomba Község Településüzemeltető, Településfejlesztő és Szociális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (rövid neve: GTÜ  Közhasznú Nonprofit Kft., székhely: 2217 Gomba, Kossuth Lajos tér 21., képviselő Kiss Tibor ügyvezető, Cg: 13-09-164718, adószáma: 24393140-2-13) továbbiakban: Közszolgáltató)

(együttesen továbbiakban: Felek) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

Előzmények

 

Megrendelő és Közszolgáltató 2015. február 27. napján közszolgáltatási szerződést kötött az általános településüzemeltetési közfeladatok ellátására. Az egyes feladatok finanszírozásában bekövetkező változások miatt a szerződésben rögzített feladatfinanszírozást szolgáló költségvetési támogatás összegének változtatása, valamint a szociális étkeztetés árkiegészítésének Megrendelő szerződéses kötelezettségei közé történő beemelése szerződésmódosítást indokol.

 

1.        Felek a közszolgáltatási szerződés 3.1 alpontját az alábbiak szerint módosítják:

 

3.1  Közszolgáltató az 1. pontban rögzített közfeladatok ellátására tekintettel Megrendelőtől 2015. január 1-től havonta összesen 2.756.523,- Ft, azaz kettőmillió-hátszázötvenhatezer-ötszázhuszonhárom forint összegű feladatfinanszírozást szolgáló költségvetési támogatásra (a továbbiakban: támogatás) jogosult az alábbi megbontás szerint:

központi irányítás, igazgatás, ügyvezetés költségeinek fedezeteként

 

1.059.857,- Ft,

a tanyagondnoki szolgálat MÁK finanszírozáson felül jelentkező költségeinek fedezeteként

 

112.333,- Ft,

a községgazdálkodási, épülettakarítási és karbantartási-üzemeltetési feladatok – településüzemeltetési közszol-gáltatási szerződés alapján nem finanszírozott – költsé- geinek fedezeteként

 

 

1.584.333,- Ft,

 

2.        Felek a közszolgáltatási szerződés 3. pontját az alábbi 3.9 alponttal egészítik ki:

3.9   Megrendelő köteles tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig a Közszolgáltató által kibocsátott számla alapján árkiegészítést fizetni Közszolgáltató részére. A tárgyhavi árkiegészítés összegét az alábbi képlet alapján kell kiszámolni.

 

Ák = db x (SzÖK – (Td+Ff))

ahol:

Ák:      az árkiegészítés bruttó összege

db:       tárgyhónapban a Közszolgáltató által biztosított szociális étkeztetési adagszám

SzÖK: Megrendelő által tudomásul vett bruttó szolgáltatási önköltség

Td:      ellátottak által megfizetett bruttó térítési díj

Ff:       feladatfinanszírozás tárgyhónapra adagszám alapján számítható támogatás összege, mely a költségvetési törvényben 1 teljesítménymutatóra meghatározott összeg 251-ed része.

 

3.        Felek jelen szerződésmódosítás hatályba lépésének időpontját 2015. július 1. napjában határozzák meg.

4.        Felek a közszolgálati szerződés módosítását elolvasás, együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt írják alá azzal, hogy a közszolgálati szerződés módosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényben maradnak.

5.        A közszolgáltatási szerződés 4 példányban készült, melyből 2 példány Megrendelőt, 2 példány Közszolgáltatót illet meg.

6.        A közszolgálati szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

7.        A közszolgálati szerződés módosítását Megrendelő Képviselő-testülete a 166/2015. (VI. 23.) határozatával hagyta jóvá.