Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. június 23-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi döntést hozta:

 

167/2015. (VI. 23.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a fogászati alapellátásáról szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a fogászai alapellátásáról szóló beszámolót elfogadta.

2.      A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki az egészségügyi szolgáltatónak a településen végzett munkáért.

3.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Szép és Ép Fog Kft-t értesítse.

 

Határidő: 2015. június 30.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző