Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. június 23-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi döntést hozta:

 

169/2015. (VI. 23.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a megalapozó vizsgálat (helyzetfeltárás, helyzetelemzés és helyzetértékelés) és az Integrált Településfejlesztési Stratégia elkésztéséhez 2015. évi költségvetésében fedezetet nem biztosít.

 

Határidő:        értelemszerűen

Felelős:           polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző