Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. június 23-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

170/2015. (VI. 23.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

 

1.        A Társulási megállapodás 10.7. pontjában a „szakfeladatrend szerinti besorolása” szövegrész helyébe a „kormányzati funkció szerinti besorolása” szövegrész lép, egyidejűleg a Társulási megállapodás függelékében a korábbi szakfeladatok helyébe az azoknak megfeleltetett kormányzati funkciók kerülnek.

 

2.         A Társulási megállapodás 1. számú mellékletének a.) „A Társulás tagnyilvántartása” , b.) „Családsegítés, gyerekjóléti szolgáltatás intézményfenntartói körben részt vevő tag települések” és c.) „Főépítész foglalkoztatása  szakfeladati egységben (kormányzati funkción) részt vevő tag települések” pontjai kiegészülnek Pánd Község Önkormányzatával (2214 Pánd, Fő utca 84.), valamint a c.) „Főépítész foglalkoztatása  szakfeladati egységben (kormányzati funkción) részt vevő tag települések” pontja kiegészül Káva Község Önkormányzatával (2215 Káva, Pilisi u. 1.).

 

3.        A Társulási megállapodás 2. számú melléklete a.) „A Társulás egészét érintő döntéshozatal szavazati aránya” és b.) „Családsegítés és gyerekjóléti szolgáltatás intézményfenntartói kört érintő döntéshozatal szavazati aránya ” pontjai kiegészülnek Pánd Község Önkormányzatával, annak 2015. év január 1. napján érvényes 2024 fő lakosságszámával és az ez alapján reá vonatkozó szavazati aránnyal.

 

4.        A Társulási megállapodás 2. számú melléklete, c.) a „Főépítész foglalkoztatása feladatellátói kört érintő döntéshozatal szavazati aránya” pontja kiegészül Káva Község Önkormányzatával (2215 Káva, Pilisi u. 1.) és Pánd Község Önkormányzatával (2214 Pánd, Fő utca 84.) azok 2015. év január 1. napján érvényes lakosságszámával és az ez alapján reájuk vonatkozó szavazati aránnyal.

 

5.        A Társulási megállapodás 2. számú mellékletében szereplő, valamennyi település lakosságszáma aktualizálásra kerül a Magyar Államkincstár 2015. január 1. napján érvényes lakosságadataival és a települések szavazat aránya ennek alapulvételével változik.

 

6.        A Társulási megállapodás 1. és 2. számú mellékletében Ecser és Nyáregyháza települések szerepeltetése esetében, valamennyi helyen a „Község” szövegrész helyébe a „Nagyközség” szövegrész kerül.

 

7.        A társulási megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályosak.

 

8.        A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a társulás elnökét haladéktalanul értesítse

 

Határidő: a megállapodás módosítást elfogadó Képviselő-testületek mindegyikének elfogadó döntését követően, illetve a 2. pont, illetve a 3. és a 4. pontok Pánd Község Önkormányzatát érintő rendelkezései esetében 2016. január 1.

 

Felelős:       a 8. pont tekintetében Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző