Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. június 23-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat  és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

171/2015. (VI. 23.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Budapest Környéki Törvényszék előtt folyamatban lévő, Dani Tamás és társai felperesek által Gomba Község Önkormányzata ellen folyamatban lévő peres eljárásról szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

 

1.             Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 5. pontjával meghatározott közfeladatai közül a Gombai-tó partján lévő üdülőterületen a kommunális hulladékkezeléshez kapcsolódó feladatait a tóparti önkormányzati ingatlanokon meg tudja oldani, ezért ilyen célból ingatlanvásárlást az üdülőterületen nem tervez.

2.             A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a Budapest Környéki Törvényszéket a meghatalmazott ügyvéd útján tájékoztassa.

 

 

  Határidő:        azonnali

  Felelős:           polgármester

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző