Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. június 23-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat  és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

172/2015. (VI. 23.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a „Gomba, víz okozta károsodások helyreállítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta

 

 

1)        Az 1. rész: Az Ady E. u. 7. (84. hrsz.) és a Dankó utca (92. hrsz.) valamint a 93. hrsz. ingatlan határán történt pince, ill. partfalomlás helyreállítása tárgyú építés-szerelési vállalkozási szerződés tárgyú beruházás vonatkozásában a költségvetésben (támogatási szerződésben) rendelkezésre álló forráshoz képest hiányzó 690.- Ft + ÁFA összeget az általános költségvetési tartalék terhére biztosítja.

2)        A 2. rész: A Dankó Pista utca 12. előtti 92. hrsz-ú közterületen történt pinceomlás, ill. felszíni vízelvezető károsodás helyreállítása a 92., 86., ill. a 81. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú területeken tárgyú beruházás vonatkozásában a költségvetésben (támogatási szerződésben) rendelkezésre álló forráshoz képest hiányzó 5.000.- Ft + ÁFA összeget az általános költségvetési tartalék terhére biztosítja.

3)        A Gomba, víz okozta károsodások helyreállítása tárgyú közbeszerzési eljárást az 1. és 2. részajánlat vonatkozásában is eredményesnek nyilvánítja. Az eljárás nyertesét az alábbiak szerint hirdeti ki:

 

Neve

GEOSZOLG KFT.

Székhely címe

2085 Pilisvörösvár, Erkel Ferenc u. 16.

1. rész: Az Ady E. u. 7. (84. hrsz.) és a Dankó utca (92. hrsz.) valamint a 93. hrsz. ingatlan határán történt pince, ill. partfalomlás helyreállítása

Nettó ajánlati ár (HUF):

16 244 190.- Ft

 

2. rész: A Dankó Pista utca 12. előtti 92. hrsz-ú közterületen történt pinceomlás, ill. felszíni

vízelvezető károsodás helyreállítása a 92., 86., ill. a 81. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú területeken

Nettó ajánlati ár (HUF):

8 070 000.- Ft

 

Kiválasztás indoka: A nevezett érvényes ajánlat tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást mindkét részajánlat vonatkozásában.

 

 

 

 

 

4)        Felhatalmazza a Polgármestert az Írásbeli összegezés kiküldésére (eredmény kihirdetésre) és a szerződés megkötésére.

 

Határidő: 2015. július 15.

Felelős: polgármester

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző