Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. június 23-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat  és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a nyári gyermekétkeztetés szolgáltatási árának meghatározására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

173/2015. (VI. 23.) képviselő-testületi határozat

 

1.        A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. a szorgalmi időszakon kívül a Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolával tanulói jogviszonyban lévő gyermekek részére táborozás keretében– június 16-tól augusztus 31-ig tartó időszak alatt – szervezett nyári gyermekétkeztetés keretében tízórai esetén 63,- Ft + ÁFA, ebéd esetén 201,- Ft + ÁFA, uzsonna esetén 75,- Ft + ÁFA szolgáltatási árat alkalmaz.

2.        A Képviselő-testület a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. által biztosított nyári gyermekétkeztetés esetén az 1. pontban meghatározott szolgáltatási ár és a szolgáltatási önköltség különbözetét - tízórai esetén 94,- Ft + ÁFA, ebéd esetén 200,- Ft + ÁFA, uzsonna esetén 57,- Ft + ÁFA - árkiegészítésként a gazdasági társaság részére megtéríti.

3.        A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.

 

Határidő: azonnali

Felelős: polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző