Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. június 23-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat  és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

174/2015. (VI. 23.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Crayon Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Betéti Társaság tulajdonában lévő gombai ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.             Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Crayon Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Betéti Társaság tulajdonában lévő gombai ingatlanokat nem kívánja megvásárolni, azonban hozzájárul az önkormányzat részéről az ingyenes tulajdonba vételhez.

 

  Határidő:        értelemszerűen

  Felelős:           polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző