Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. június 23-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

176/2015. (VI. 23.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. által benyújtott Sportpálya házirend elfogadására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1)      A Képviselő-testület a Kenyeres-kertben lévő – kerítéssel körbevett – sportpálya házirendjét a határozat melléklete szerinti szövegezéssel elfogadta.

2)      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a házirend közzétételéről gondoskodjon.

 

 

              Határidő:        2015. július 15.

              Felelős:           polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző