Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény és  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

 

21/2008.(II.28.) sz. képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Monor Város Rendőrkapitánysága beszámolóját megtárgyalta és a beszámolót a kérdésekre adott válaszokkal együtt elfogadta.

                       

 

                                    Határidő:       értelemszerűen

                                    Felelős:          Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző