Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

23/2008. (II.28.) sz. képviselő-testületi határozat

 

                                   Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete 3 tagú előkészítő bizottságot hozott létre.

A bizottságba Lehoczki Zoltán, aki az ügyben érintett képviselő, Tóth József és Nyeste László főépítészt tagoknak megválasztotta.

 

Határidő:        értelemszerűen

                                   Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző