Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

24/2008.(II.28.) sz. képviselő-testületi határozat

 

                                   Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta az ügyrendi bizottság javaslatát és a Faluház

                                   a 2007. évi beszámolóját átdolgozásra adta vissza.             

 

                                   Határidő:        azonnali

                                   Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző