Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény és  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

25/2008. (II.28.) sz. képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a művelődés-szervező munkaköri leírás tervezetre   vonatkozó tervezetet és az alábbi határozatot hozta:

 

                                       1./        Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a   művelődés-szervező munkaköri leírását tudomásul vette.

 

                                       Határidő:        értelemszerűen

                                       Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző