Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

26/2008.(II.28.) sz. képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a 2008. március 15.-i ünnepség előkészítéséről szóló tájékoztatót és az abban foglaltakat jóváhagyólag tudomásul vette.

 

                                   Határidő:        2008. március 15.

                                   Felelős:           Máté Józsefné művelődés-szervező

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző