Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

27/2008.(II.28.) sz. képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Igazgatója által a 2008/2009-es tanévre az első évfolyamosok beiratkozásának időpontjára tett javaslatát és az alábbi határozatot hozta:

                                        1./ A képviselő-testület a 2008/2009-es tanévre a beiratkozás időszakait

                                               2008. március 17.-én 8.00-tól – 16.00 óráig és

                                               2008. március 18.-án 8.00.-tól –16.00 óráig határozza meg.

 

2./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatáról az oktatási intézmény igazgatóját tájékoztassa és a beiratkozás időpontjának a Községháza hirdetőtábláján történő kifüggesztésről,  illetve az önkormányzat honlapján történő megjelentetéséről gondoskodjon.

                                       Határidő:    azonnali

                                       Felelős:       Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző